Thay đổi kỹ năng tướng trong bản Update Huyết Chiến Cổ Thành

Thay đổi kỹ năng tướng trong bản Update Huyết Chiến Cổ Thành

1. Chân Cơ

Kỹ năng 1: Yêu* Xuân Tiêu

Trước khi cập nhật:

Tăng 57 điểm Công, duy trì 5 giây

Sau khi cập nhật :

Tăng 57 điểm Công, duy trì 8 giây

Kỹ năng 2: Yêu* Khinh Thành

Trước khi cập nhật :

Giảm 105 điểm Công địch, duy trì 3 giây

Sau khi cập nhật :

Giảm 105 điểm Công, duy trì 8 giây

Tuyệt Kỹ: Yêu* Phá Quân

Trước khi cập nhật :

Gây 100% sát thương phép tấn công 1 người tăng 2% trí lực duy trì 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% sát thương phép tấn công 1 người tăng 10% trí lực duy trì 8 giây.

2. Chu Du

Kỹ năng 3: Đại Đô Đốc 

Trước khi cập nhật :

Tăng 30.25% công, thủ vật, thủ phép, HP                   khi tăng 1 tướng Ngô vào trận.

Sau khi cập nhật :

Tăng 24.2% công, thủ vật, thủ phép, HP khi               tăng 1 tướng Ngô vào trận.

 

3. Đổng Trác

 

Tuyệt kỹ: Hỏa Tật

Trước khi cập nhật :

Gây 175% sát thương vật lý mỗi giây 60% sát thương bỏng, duy trì 3 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 201.25% sát thương vật lý mỗi giây 60% sát thương bỏng, duy trì 3 giây.

 

4. Giả Hủ

Tuyệt kỹ: Đầu Độc

Trước khi cập nhật :

Gây 30% sát thương phép cho 10 mục tiêu (tướng hoặc lính) duy trì 3 giây

Sau khi cập nhật :

Gây 30% sát thương phép cho 4 đạo quân (tướng và lính) duy trì 3 giây

 

5. Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng 1: Quân Lệnh

Trước khi cập nhật :

Mỗi 1% HP mất đi sẽ tăng 1.01% Công.

Sau khi cập nhật :

Mỗi 1% HP mất đi sẽ tăng 2.51% Công.

Tuyệt kỹ: Truy Mệnh

Trước khi cập nhật :

Gây 120% sát thương vật lý gây rỉ máu, duy trì 3 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 135% sát thương vật lý gây rỉ máu, duy trì 3 giây.

 

6. Hạ Hầu Uyên

Kỹ năng 1: Trường Đồ 

Trước khi cập nhật :

Tăng 10% may mắn và 10.15% tốc độ di chuyển, duy trì 8 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 10% may mắn và 10.15% tốc độ di chuyển, duy trì 10 giây.

Kỹ năng 2: Hổ Bộ Quan Hữu

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 53 sát thương vật lý. Tăng 20% may mắn duy trì 3 giây. Chờ hồi 7 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% + 53 sát thương vật lý. Tăng 20% may mắn duy trì 3 giây. Chờ hồi 3 giây.

Tuyệt kỹ: Lạc Nhật Chi Tật

Trước khi cập nhật :

Gây 80% sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% sát thương vật lý.

 

7. Hoa Đà

Kỹ năng 1: Ngũ Cầm Hí

Trước khi cập nhật :

Tăng 15.3% HP cho toàn bộ tướng cùng hàng đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 18.36% HP cho toàn bộ tướng cùng hàng đến khi kết thúc.

Tuyệt kỹ: Diệu Thủ Hồi Xuân

Trước khi cập nhật :

Hồi HP cho toàn quân, mỗi giây hồi 25% sát thương phép.

Sau khi cập nhật :

Hồi HP cho toàn quân, mỗi giây hồi 32.5% sát thương phép.

 

8. Hoàng Nguyệt Anh

 

Kỹ năng 1: Trí* Tài Nữ

Trước khi cập nhật :

Nâng 5% may mắn cho bản thân và lính trong 5s. Chờ hồi 7 giây

Sau khi cập nhật :

Nâng 5% may mắn cho bản thân và lính trong 5s. Chờ hồi 4 giây

Tuyệt kỹ: Trí* Tinh Xảo 

Trước khi cập nhật :

Nâng 20% kháng vật và kháng phép cho toàn quân, quân thục tăng thêm 10%.

Sau khi cập nhật :

Nâng 26% kháng vật và kháng phép cho toàn quân, quân thục tăng thêm 10%.

 

9. Lữ Bố

Kỹ năng 2: Nhất Kỵ Đương Thiên

Trước khi cập nhật :

Gây 110% + 158 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 121% + 174 sát thương vật lý.

Kỹ năng 3: Chúng Sanh Phá

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 187 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% + 205 sát thương vật lý.

Tuyệt kỹ: Quỷ Thần Bất Diệt

Trước khi cập nhật :

Trạng thái vô địch, tăng 15% tốc độ đánh, duy trì 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Trạng thái vô địch, tăng 19.5% tốc độ đánh, duy trì 5 giây.

.

 

10. Lưu Bị

Kỹ năng 3: Nhân Nghĩa

Trước khi cập nhật :

Tăng 156 điểm công cho tướng Thục, duy trì đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 179 điểm công cho tướng Thục, duy trì đến khi kết thúc.

 

11. Nhạc Tiến

Tuyệt kỹ: Đốc Quân

Trước khi cập nhật :

Gây 85% sát thương, giảm 35% công tướng địch trúng phải trong 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% sát thương, giảm 35% công tướng địch trúng phải trong 4 giây.

 

12. Tào Nhân

Kỹ năng 1: Cứ Thủ

Trước khi cập nhật :

Tăng 106 điểm thủ vật cho giáp binh, duy trì đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 127 điểm thủ vật cho giáp binh, duy trì đến khi kết thúc.

Tuyệt kỹ: Bát Môn

Trước khi cập nhật :

Gây 55% sát thương, gây choáng, cháy, băng.

Sau khi cập nhật :

Gây 75% sát thương, gây choáng, cháy, băng.

 

13. Tào Tháo

Tuyệt kỹ: Vi Ngã Độc Tôn

Trước khi cập nhật :

Tăng 65% công cho toàn bộ tướng, duy trì 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 65% công cho toàn bộ tướng, duy trì 8 giây.

 

14. Thái Sử Từ

Kỹ năng 1: Hổ Phốc

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 81 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% + 89 sát thương vật lý.

Kỹ năng 2: Lang Kích

Trước khi cập nhật :

Gây 80% + 55 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 88% + 61 sát thương vật lý.

Kỹ năng 3: Hào Kiệt

Trước khi cập nhật :

Đánh bại kẻ thủ hồi 205 HP.

Sau khi cập nhật :

Đánh bại kẻ thủ hồi 225 HP.

 

15. Trương Hợp

Kỹ năng 3: Phong Nhã

Trước khi cập nhật :

Tăng 157 công vĩnh viễn cho bản thân.

Sau khi cập nhật :

Tăng 189 công vĩnh viễn cho bản thân.

Tuyệt kỹ: Phá Địch

Trước khi cập nhật :

Gây 180% sát thương vật lý, có  30% tỷ lệ x2 sát thương.

Sau khi cập nhật :

Gây 216% sát thương vật lý, có  30% tỷ lệ x2 sát thương.

 

16. Trương Phi

Tuyệt kỹ: Man Ngưu

Trước khi cập nhật :

Gây 75% sát thương vật lý, giảm 75% công trong 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 90% sát thương vật lý, giảm 90% công trong 5 giây.

 

17. Từ Hoảng

Kỹ năng 1: Chinh Phạt

Trước khi cập nhật :

Gây 70.5% + 105 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 77.55% + 115 sát thương vật lý.

Kỹ năng 2: Đoạn Lương

Trước khi cập nhật :

Giảm 15.15% + 54 công, kháng vật, kháng phép trong 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Giảm 16.665% + 59 công, kháng vật, kháng phép trong 4 giây.

Kỹ năng 3: Trị Quân

Trước khi cập nhật :

Tăng 20.2% + 106 công, kháng vật, kháng phép trong 6 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 22.2% + 116 công, kháng vật, kháng phép trong 6 giây.

Tuyệt kỹ: Khai Sơn

Trước khi cập nhật :

Gây 115 % sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 126.5% sát thương vật lý.

 

Xem thêm