Tam Quốc Chiến - A Tào Đứng Lại

SLG | 1.453.928 người chơi | Trang chủ | Fanpage
Nạp tiền Gift code

Thay đổi kỹ năng tướng trong bản Update Huyết Chiến Cổ Thành

Thay đổi kỹ năng tướng trong bản Update Huyết Chiến Cổ Thành

1. Chân Cơ

Kỹ năng 1: Yêu* Xuân Tiêu

Trước khi cập nhật:

Tăng 57 điểm Công, duy trì 5 giây

Sau khi cập nhật :

Tăng 57 điểm Công, duy trì 8 giây

Kỹ năng 2: Yêu* Khinh Thành

Trước khi cập nhật :

Giảm 105 điểm Công địch, duy trì 3 giây

Sau khi cập nhật :

Giảm 105 điểm Công, duy trì 8 giây

Tuyệt Kỹ: Yêu* Phá Quân

Trước khi cập nhật :

Gây 100% sát thương phép tấn công 1 người tăng 2% trí lực duy trì 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% sát thương phép tấn công 1 người tăng 10% trí lực duy trì 8 giây.

2. Chu Du

Kỹ năng 3: Đại Đô Đốc 

Trước khi cập nhật :

Tăng 30.25% công, thủ vật, thủ phép, HP                   khi tăng 1 tướng Ngô vào trận.

Sau khi cập nhật :

Tăng 24.2% công, thủ vật, thủ phép, HP khi               tăng 1 tướng Ngô vào trận.

 

3. Đổng Trác

 

Tuyệt kỹ: Hỏa Tật

Trước khi cập nhật :

Gây 175% sát thương vật lý mỗi giây 60% sát thương bỏng, duy trì 3 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 201.25% sát thương vật lý mỗi giây 60% sát thương bỏng, duy trì 3 giây.

 

4. Giả Hủ

Tuyệt kỹ: Đầu Độc

Trước khi cập nhật :

Gây 30% sát thương phép cho 10 mục tiêu (tướng hoặc lính) duy trì 3 giây

Sau khi cập nhật :

Gây 30% sát thương phép cho 4 đạo quân (tướng và lính) duy trì 3 giây

 

5. Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng 1: Quân Lệnh

Trước khi cập nhật :

Mỗi 1% HP mất đi sẽ tăng 1.01% Công.

Sau khi cập nhật :

Mỗi 1% HP mất đi sẽ tăng 2.51% Công.

Tuyệt kỹ: Truy Mệnh

Trước khi cập nhật :

Gây 120% sát thương vật lý gây rỉ máu, duy trì 3 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 135% sát thương vật lý gây rỉ máu, duy trì 3 giây.

 

6. Hạ Hầu Uyên

Kỹ năng 1: Trường Đồ 

Trước khi cập nhật :

Tăng 10% may mắn và 10.15% tốc độ di chuyển, duy trì 8 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 10% may mắn và 10.15% tốc độ di chuyển, duy trì 10 giây.

Kỹ năng 2: Hổ Bộ Quan Hữu

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 53 sát thương vật lý. Tăng 20% may mắn duy trì 3 giây. Chờ hồi 7 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% + 53 sát thương vật lý. Tăng 20% may mắn duy trì 3 giây. Chờ hồi 3 giây.

Tuyệt kỹ: Lạc Nhật Chi Tật

Trước khi cập nhật :

Gây 80% sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% sát thương vật lý.

 

7. Hoa Đà

Kỹ năng 1: Ngũ Cầm Hí

Trước khi cập nhật :

Tăng 15.3% HP cho toàn bộ tướng cùng hàng đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 18.36% HP cho toàn bộ tướng cùng hàng đến khi kết thúc.

Tuyệt kỹ: Diệu Thủ Hồi Xuân

Trước khi cập nhật :

Hồi HP cho toàn quân, mỗi giây hồi 25% sát thương phép.

Sau khi cập nhật :

Hồi HP cho toàn quân, mỗi giây hồi 32.5% sát thương phép.

 

8. Hoàng Nguyệt Anh

 

Kỹ năng 1: Trí* Tài Nữ

Trước khi cập nhật :

Nâng 5% may mắn cho bản thân và lính trong 5s. Chờ hồi 7 giây

Sau khi cập nhật :

Nâng 5% may mắn cho bản thân và lính trong 5s. Chờ hồi 4 giây

Tuyệt kỹ: Trí* Tinh Xảo 

Trước khi cập nhật :

Nâng 20% kháng vật và kháng phép cho toàn quân, quân thục tăng thêm 10%.

Sau khi cập nhật :

Nâng 26% kháng vật và kháng phép cho toàn quân, quân thục tăng thêm 10%.

 

9. Lữ Bố

Kỹ năng 2: Nhất Kỵ Đương Thiên

Trước khi cập nhật :

Gây 110% + 158 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 121% + 174 sát thương vật lý.

Kỹ năng 3: Chúng Sanh Phá

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 187 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% + 205 sát thương vật lý.

Tuyệt kỹ: Quỷ Thần Bất Diệt

Trước khi cập nhật :

Trạng thái vô địch, tăng 15% tốc độ đánh, duy trì 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Trạng thái vô địch, tăng 19.5% tốc độ đánh, duy trì 5 giây.

.

 

10. Lưu Bị

Kỹ năng 3: Nhân Nghĩa

Trước khi cập nhật :

Tăng 156 điểm công cho tướng Thục, duy trì đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 179 điểm công cho tướng Thục, duy trì đến khi kết thúc.

 

11. Nhạc Tiến

Tuyệt kỹ: Đốc Quân

Trước khi cập nhật :

Gây 85% sát thương, giảm 35% công tướng địch trúng phải trong 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 100% sát thương, giảm 35% công tướng địch trúng phải trong 4 giây.

 

12. Tào Nhân

Kỹ năng 1: Cứ Thủ

Trước khi cập nhật :

Tăng 106 điểm thủ vật cho giáp binh, duy trì đến khi kết thúc.

Sau khi cập nhật :

Tăng 127 điểm thủ vật cho giáp binh, duy trì đến khi kết thúc.

Tuyệt kỹ: Bát Môn

Trước khi cập nhật :

Gây 55% sát thương, gây choáng, cháy, băng.

Sau khi cập nhật :

Gây 75% sát thương, gây choáng, cháy, băng.

 

13. Tào Tháo

Tuyệt kỹ: Vi Ngã Độc Tôn

Trước khi cập nhật :

Tăng 65% công cho toàn bộ tướng, duy trì 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 65% công cho toàn bộ tướng, duy trì 8 giây.

 

14. Thái Sử Từ

Kỹ năng 1: Hổ Phốc

Trước khi cập nhật :

Gây 100% + 81 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 110% + 89 sát thương vật lý.

Kỹ năng 2: Lang Kích

Trước khi cập nhật :

Gây 80% + 55 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 88% + 61 sát thương vật lý.

Kỹ năng 3: Hào Kiệt

Trước khi cập nhật :

Đánh bại kẻ thủ hồi 205 HP.

Sau khi cập nhật :

Đánh bại kẻ thủ hồi 225 HP.

 

15. Trương Hợp

Kỹ năng 3: Phong Nhã

Trước khi cập nhật :

Tăng 157 công vĩnh viễn cho bản thân.

Sau khi cập nhật :

Tăng 189 công vĩnh viễn cho bản thân.

Tuyệt kỹ: Phá Địch

Trước khi cập nhật :

Gây 180% sát thương vật lý, có  30% tỷ lệ x2 sát thương.

Sau khi cập nhật :

Gây 216% sát thương vật lý, có  30% tỷ lệ x2 sát thương.

 

16. Trương Phi

Tuyệt kỹ: Man Ngưu

Trước khi cập nhật :

Gây 75% sát thương vật lý, giảm 75% công trong 5 giây.

Sau khi cập nhật :

Gây 90% sát thương vật lý, giảm 90% công trong 5 giây.

 

17. Từ Hoảng

Kỹ năng 1: Chinh Phạt

Trước khi cập nhật :

Gây 70.5% + 105 sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 77.55% + 115 sát thương vật lý.

Kỹ năng 2: Đoạn Lương

Trước khi cập nhật :

Giảm 15.15% + 54 công, kháng vật, kháng phép trong 4 giây.

Sau khi cập nhật :

Giảm 16.665% + 59 công, kháng vật, kháng phép trong 4 giây.

Kỹ năng 3: Trị Quân

Trước khi cập nhật :

Tăng 20.2% + 106 công, kháng vật, kháng phép trong 6 giây.

Sau khi cập nhật :

Tăng 22.2% + 116 công, kháng vật, kháng phép trong 6 giây.

Tuyệt kỹ: Khai Sơn

Trước khi cập nhật :

Gây 115 % sát thương vật lý.

Sau khi cập nhật :

Gây 126.5% sát thương vật lý.

 

Xem thêm