Đoạt Bảo

Báu vật thiên hạ, đều là của ta.

Khi người chơi đạt đủ cấp độ 35 chức năng ĐOẠT BẢO sẽ được kích hoạt.
Giao diện ĐOẠT BẢO

Quy tắc:

  • Mỗi người chơi 1 ngày có thể tiến hành vượt ải 1 lần.
  • Võ tướng có level thấp hơn 20 không thể xuất chiến.
  • Trong quá trình vượt ải, Sinh Mệnh sẽ không được hồi phục.
  • Mỗi lần vượt ải đều có thể mở bảo rương.

Thương tiệm đoạt bảo


 

Xem thêm