Nạp mỗi ngày 07 - 08/05

Nạp đạt mốc - Nhận ngay Quân sư Quách Gia !!!

Thời gian: 00h00 Thứ hai 07/05 đến 23h59 Thứ ba 08/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S37.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
- Sẽ có 4 mốc nạp. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
- Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000, 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm