Nạp mỗi ngày 14 - 16/05

Cơ hội hiếm có, thức tỉnh Chu Du !!

Thời gian: 14/05 đến 16/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S38.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
- Sẽ có 4 mốc nạp. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
- Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000, 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm