Nạp Mỗi Ngày 26 - 27/05

Cùng chạm tay đến thái tử của Tào Tháo - Tào Phi !!

Thời gian: 26/05 đến 27/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S39.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 4 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000 và 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm