Phong Hỏa Đài

Phong Hỏa Đài là nơi giúp người chơi có thể bổ sung nguyên liệu cần thiết trong quá trình chơi. 

Đạt lv 12 Phong hỏa Đài sẽ được kích hoạt.
Giao diện Phong Hỏa Đài

Hỏa thiêu Lạc Dương: cho phép người chơi nhận đồng và vật phẩm
Hoàng khăn Chi Loạn: cho phép người nhận kinh nghiệm đơn
Trục lộc Trung Nguyên: cho phép người nhận nguyên liệu trang bị
Nam Man xâm nhâp: cho phép người nhận nguyên liệu nâng cấp thần binh
Khi chọn loại Phong Hỏa Đài tham gia, người chơi sẽ tiến hành vượt từng ải quy định để nhận về những nguyên liệu tương ứng.

 

Xem thêm