Tuyệt thế thần tướng 23/10 - 25/10
- Thần tướng: Thái Sử Từ !! - Thần binh: Hổ Kim Thương !!
Tiêu Tích Lũy (22/10 - 25/10)
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Đặc biệt: Có thần binh Thanh Long Đao !!
Thương Nhân Đặc Biệt (19/10 - 21/10)
Sự kiện Vip !! Một tháng chỉ mới có một lần mà thôi....
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (18/10 - 21/10)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Tuyệt thế thần tướng 16/10 - 18/10
- Thần tướng: Lỗ Túc !! - Thần binh: Bát Cảnh Đăng !!
Tiêu Tích Lũy (12/10 - 14/10)
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Đặc biệt: Có thần binh Cổ Định Đao !!
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (11/10 - 14/10)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Tuyệt thế thần tướng 9/10 - 11/10
- Thần tướng: Nhạc Tiến !! - Thần binh: Linh Vũ Cung !!
Tiêu Tích Lũy (8/10 - 11/10)
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Đặc biệt: Có thần binh Phong Thần Trượng !!
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (4/10 - 7/10)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Tuyệt thế thần tướng 2/10 - 4/10
- Thần tướng: Đại Kiều !! - Thần binh: Ngọc Tỳ Bà !!
Tiêu Tích Lũy (1/10 - 4/10)
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Đặc biệt: Có thần binh Phương Thiên Kích !!
Thương Nhân Đặc Biệt (28/9 - 30/9)
Sự kiện Vip !! Một tháng chỉ mới có một lần mà thôi....
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (28/9 - 30/9)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Tiêu Tích Lũy (28/9 - 30/09)
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Đặc biệt: Có thần binh Hổ Kim Thương !!
Tuyệt thế thần tướng 25/09 - 27/09
- Thần tướng: Trương Phi !! - Thần binh: Bát Xà Mâu !!