Chuỗi sự kiện khải mở Server 15: SCARLET WITCH
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 14: PHOENIX
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 13: DOCTOR STRANGE
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 12: GHOST RIDER
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 11: GROOT
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (06/12 - 09/12)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 10: DEADPOOL
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 9: HAWKEYE
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 8: BLACK WIDOW
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (29/11- 02/12)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 7: HULK
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Tuyệt thế thần tướng 27/11- 29/11
- Thần tướng: Lữ Bố !! - Thần binh: Phương Thiên Kích !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 6: THOR
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 5: Batman
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 4: Captain America
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 3: Iron Man
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!