Sự kiện Chào Mừng Năm Mới

Sự kiện Chào Mừng Năm Mới

Khi tham gia chiến đấu tại các ải thường sẽ nhận được rương may mắn (ải tinh anh sẽ x2). 
Khi mở rương may mắn sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm:

  • Mảnh may mắn
  • Mảnh cao cấp
  • Mảnh đặc biệt

Dùng các vật phẩm trên để ghép thành các hộp quà.

  • Mảnh may mắn x3 = Hộp quà may mắn
  • Mảnh cao cấp x5 = Hộp quà cao cấp
  • Mảnh đặc biệt x7 = Hộp quà đặc biệt

Đánh ải thưởng:

Đánh ải tinh anh:

Vật phẩm rương may mắn

Tìm đến các mảnh đặc biệt, mảnh cao cấp và mảnh may mắn ở giao diện "Hòm Đồ"

Ghép các mảnh lại với nhau sẽ nhận được HỘP QUÀ.

Xem thêm