Sự kiện ĐẶC BIỆT: Chúc Mừng Năm Mới

Sự kiện ĐẶC BIỆT: Chúc Mừng Năm Mới

Máy chủ: S1 - S26
Thời Gian: 00h00 – 16/02/2018 đến 23h59 – 23/02/2018

Khi tham gia chiến đấu tại các ải thường sẽ nhận được rương tân xuân (ải tinh anh sẽ x2). 
Khi mở rương tân xuân sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm:

  • 2
  • 0
  • 1
  • 8

Dùng các vật phẩm trên để ghép thành các hộp quà tương ứng:

  • 2 + 0 + 1 + 8 + 300.000 xu = Hộp quà may mắn
  • 2 + 0 + 1 + 8 + 30 vàng = Hộp quà cao cấp
  • 2 + 0 + 1 + 8 + 120 vàng = Hộp quà đặc biệt

Lưu ý:

  • Các hộp quà không giới hạn số lần đổi trong 1 ngày.
  • Khi hết thời gian sự kiện các vật phẩm chưa ghép sẽ có thể bán

Đánh ải thường:

Đánh ải tinh anh x2:

Rương tân xuân:

HƯỚNG DẪN ĐỔI VẬT PHẨM:

Các Chúa Công hãy tìm đến Hòm đồ để sử dụng rương tân xuân:

Mở ra nhận ngẫu nhiên các vật phẩm:

Tìm đến giao diện thương nhân tại màn hình chính:

Và ghép các vật phẩm:

Đổi hộp quà thành công:

Tìm các hộp quà tại hòm đồ:

Hộp Quà May Mắn mở ra có cơ hội nhận: túi đá cấp 1, Xu, túi đá cấp 2, thần binh,......

Hộp Quà Cao Cấp mở ra có cơ hội nhận: túi đá cấp 1, 2, 3, 4 và thần binh,......

Hộp Quà Đặc Biệt mở ra có cơ hội nhận: túi đá cấp 3, 4, 5, 6 và thần binh,......

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ.

Xem thêm