THƯƠNG NHÂN (26/10 - 28/10)

Vượt ải nhận đá, nhận tướng !! Quà đếm không xuể...

Khi tham gia vượt ải thường hoặc ải tinh anh (trảm tướng), sẽ nhận được rương quà mừng.

Khi mở rương quà mừng, sẽ ngẫu nhiên nhận được 4 vật phẩm

 • [Nhất]
 • [Thống]
 • [Giang]
 • [Sơn]

Ghép các vật phẩm trên để nhận được các hộp quà tương ứng. Khi ghép sẽ tiêu sao một lượng Xu hoặc Vàng nhất định ở các mức:

 • 3000k xu
 • 5000k xu
 • 10000k xu
 • 800 vàng

Danh sách quà sẽ nhận được sau khi ghép các vật phẩm event:

 • Túi đá 1 - 6
 • Túi đá 2 - 7
 • Túi mảnh tướng TC 15
 • Túi tướng TC 15

Sau khi kết thúc sự kiện, các vật phẩm khi mở rương quà mừng chưa được ghép, có thể bán thành xu.

Hướng dẫn các bước chi tiết bằng hình ảnh:

          1. Nhận rương quà mừng sau khi vượt ải thường hoặc ải tinh anh:

         2. Vào hòm đồ để mở Rương:

          3. Vật phẩm sau khi mở rương quà mừng:

          4. Vào Thương Nhân ghép chữ đổi quà:

          5. Một hình ảnh sau khi ghép chữ đổi quà:

Xem thêm