Thương Nhân Đặc Biệt (27 - 29/7)

Sự kiện Vip !! Lâu lâu chỉ mới có một lần mà thôi....

Thời gian: 27/07 đến 29/07.

Máy Chủ: Tất cả.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:

- Chỉ cần dùng Vip Coin để đổi các phần quà phù hợp với cấp Vip của mình

- Vip cao có thể đổi các phần quà của Vip thấp hơn và không có ngược lại

Thông tin Vip Coin: Tại Đây

Các phần quà tương ứng với mốc Vip:

Xem thêm