Thương Nhân Đặc Biệt (28/9 - 30/9)

Sự kiện Vip !! Một tháng chỉ mới có một lần mà thôi....

Thời gian: 28/09 đến 30/09.

Máy Chủ: S1 - S57.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:

- Chỉ cần dùng Vip Coin để đổi các phần quà phù hợp với cấp Vip của mình

- Vip cao có thể đổi các phần quà của Vip thấp hơn và không có ngược lại

Thông tin Vip Coin: Tại Đây

Các phần quà tương ứng với mốc Vip:

Xem thêm