Tiêu Tích Lũy 05 - 06/05

Chân Long Cung - Thần binh vạn người mê !!!

Thời gian : 05/05 - 06/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 36

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 6 cột mốc.
- Qua ngày, sẽ làm mới lại các cột mốc.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm