Tiêu Tích Lũy 07 - 08/04

Tiêu vàng nhận ngay mảnh thần binh đỏ Chân Long Cung

- Áp dụng từ SV1- SV32, từ ngày 07/04 đến hết ngày 08/04/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm