Tiêu Tích Lũy 09 - 10/04

Tiêu vàng để nhận hàng loạt vật phẩm quý

- Áp dụng từ SV1- SV33, từ ngày 09/04 đến hết ngày 10/04/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm