Tiêu Tích Lũy 12 - 13/05

Xích Luyện Đao, thần binh chém sắt như chém nước !!

Thời gian : 12/05 - 13/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 37

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 6 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm