Tiêu tích lũy 17-18/04

Nhận Thanh Long Đao, tuyệt đại thần binh trong tay Quan Vũ

- Từ SV1 - SV34, khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.
- Lưu ý: sẽ có 2 mốc tiêu 15.000 và 30.000 vàng.

 

Xem thêm