Tiêu tích lũy 21-22/04

Nhận Chân Long Cung, thần binh đỏ ngàn năm có một

- Từ SV1 - SV34, khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm