Tiêu Tích Lũy 24-25/03

Tiêu vàng nhận ngay thần binh Thanh Long Đao

- Áp dụng từ SV1- SV30, từ ngày 24/03 đến hết ngày 25/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm