Tiêu tích lũy 24-25/02

Tiêu tích lũy nhận ngay Thất Tinh Đao

Áp dụng từ SV1- SV26.

Từ 24/02 đến hết 25/02/2018.

Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm