Tiêu tích lũy 24-25/04

Chạm tay vào Linh vũ Cung

- Từ SV1 - SV35, khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.
- Lưu ý: sẽ có 2 mốc tiêu 15.000 và 30.000 vàng.

Xem thêm