Tiêu Tích Lũy 27-28/03

Tiêu vàng nhận ngay mảnh Phương Thiên Kích

- Áp dụng từ SV1- SV31, từ ngày 27/03 đến hết ngày 28/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm