Tiêu Tích Lũy 28 - 29/04

TIẾN ĐẾN XÍCH LUYỆN ĐAO !!!

Thời gian : 28/04 - 29/04.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 35

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 6 cột mốc.
- Qua ngày, sẽ làm mới lại các cột mốc.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

Xem thêm