Tuyệt thế thần tướng 19/06 - 20/06

Thần tướng Nhạc Tiến - Thần binh Chân Long Cung !!

Cơ hội nhận được cả bộ Nhạc Tiến và Chân Long Cung !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 19/06 tới hết ngày 20/06
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Nhạc Tiến cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Chân Long Cung.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm